Prof. Dr. Durga Dutta Dhakal

Chairman

Mr. Chudamani Khanal

Vice Chairman

Er. Baburam Upadhyaya

Managing Director

Mr. Shree Prakash Kandel

Member

Prof. Dr. Homnath Sapkota

Member

Mr. Puspa Raj Sharma

Member

Dr. Tikanidhi Dhakal

Member