Prof. Dr. Durga Dutta Dhakal

Chairman

Mr. Chudamani Khanal

Vice Chairman

Er. Baburam Upadhyaya

Managing Director

Er. Guru Prasad Dhakal

Member

Prof. Dr. Homnath Sapkota

Member

Mr. Shree Prakash Kandel

Member

Ms. Ishwori Sharma Dhakal

Member

Mr. Anup Aryal

Member